ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ENKO Sp. z o.o.

 
Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez ENKO Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Dojazdowa 54 - pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „ENKO”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
 
W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach ENKO udostępnia Państwu adres e-mail, pod którym będę się Państwo mogli skontaktować z Administratorem w razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych: administrator@enko.pl
 
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.
 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

 
ENKO przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z ENKO, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo ENKO może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy ENKO dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Cele, w których ENKO może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:
 • prawidłowe wykonanie umów z kontrahentami Spółki, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji,
 • rozliczenie umów z kontrahentami,
 • prowadzenie ewentualnych czynności windykacyjnych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na terenie siedziby Administratora.
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez ENKO jest wymogiem ustawowym. ENKO przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.
 
Zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.
 

Odbiorcy danych osobowych:

 
W toku normalnego prowadzenia działalności ENKO może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na ENKO obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:
 • dostawców usług zaopatrujących ENKO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie oraz zarządzanie organizacją ENKO (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zajmującym się ochroną obiektu mieszczącego siedzibę Spółki, firmom kurierskim i pocztowym);
 • kontrahentów Spółki, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów, w celach identyfikacyjnych i kontaktowych;
 • dostawców usług prawnych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, podatkowych, rachunkowych oraz wspierających ENKO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Czas przetwarzania danych:

 
Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanychw niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej ENKO z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:

 
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 

Przysługujące Państwu prawa:

 
W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:
 • Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne
 • Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo ENKO
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez ENKO naruszają prawo.
 
W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, ENKO dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.
 

Postanowienia końcowe:

 
Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez ENKO. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.