Enko - Przepływomierze elektromagnetyczne

Stacje zlewcze ścieków STZ

 • pomiar ilości ścieków dostarczanych
  przez samochody i przyczepy asenizacyjne
 • pomiar wybranych parametrów
  np.: pH, przewodność, temperatura, itp.
 • identyfikacja przewoźników i producentów
  ścieków poprzez karty zbliżeniowe
 • automatyczna rejestracja danych
  dotyczących każdorazowego zrzutu ścieków
 • każda wersja stacji dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta
 • możliwość współpracy z komputerem
  (np. fakturowanie, wizualizacja procesu itp.)
 • możliwość poboru próbek ścieków
 • możliwość ustalania kontyngentów
 • możliwość zainstalowania systemu przedpłat za dostawy ścieków
 • możliwość zastosowania rozdrabniarek części stałych

Oferowane stacje spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych.

Stacje  zlewcze  ścieków służą do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych z samochodów i przyczep asenizacyjnych. Umożliwiają określenie ilości dostarczonych ścieków, temperatury, pH oraz przewodności.  Identyfikują przewoźników i dostawców ścieków. Pozwalają zaprogramować kontyngent dowożonych ścieków.

Zalety stacji zlewczej typu STZ:

 • zabezpiecza oczyszczalnię przed zniszczeniem osadu czynnego (złoża)
 • pełna automatyzacja i bezawaryjna praca
 • wysoka jakość, trwałość i niezawodność
 • kontener oraz ciąg pomiarowy wykonane ze stali kwasoodpornej
 • możliwość współpracy z komputerem
 • łatwy i szybki montaż
 • indywidualne dostosowanie do wymagań użytkownika i warunków terenowych

Na punkt zlewny składa się ciąg zlewczy oznaczony jako STZ 202 lub STZ 210 w zależności od rodzaju sterowania. Nasze  urządzenia  spełniają  wszystkie  wymogi  ekologiczne  i  nie  wymagają  strefy  ochronnej. Na życzenie  Klientów stację możemy wyposażyć w piaskownik, kratę, sito, prasę do skratek, itp. Stacja zlewcza pracuje w systemie automatycznym  (bezobsługowym),  urządzenia  stacji  mogą  być na życzenie Klienta montowane w różnego rodzaju ogrzewanych kontenerach oraz w budynkach.

Służymy pomocą w  rozwiązywaniu  problemów technicznych w czasie projektowania,  montażu i eksploatacji oraz modernizacji obiektów.

Typy sterowania

STZ 202 STZ 210
Oferowana stacja zlewcza spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych

Oferowana stacja zlewcza spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych.

System identyfikacji dostawców spełnia wymagania Ustawy  o ochronie danych osobowych

System tworzenia grup producentów  przypisywanych do poszczególnych dostawców ścieków zapewnia spełnienie wymagań Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • umożliwia pomiar ilości dostarczanych ścieków
 • umożliwia pomiar pH, temperatury, konduktancji
 • identyfikację przewoźników ścieków
 • zliczanie ścieków z podziałem na zdefiniowane taryfy
 • dane gromadzone są na karcie pamięci stałej, którą można odczytać na komputerze PC.
 • oprogramowanie biurowe Soda wspomagające obsługę stacji w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a także umożliwiające konfigurację systemu, raportowanie oraz fakturowanie dostawców
 • stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz elektromagnetyczny, jak również jakościowy pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy z pomiarem pH, przewodności i temperatury oraz na zamówienie innego dodatkowego pomiaru fizyko-chemicznego.
 • stacja zapewnia identyfikację dostawców ścieków oraz producentów ścieków (miejscowość, adres posesji)
 • system umożliwia identyfikację producentów ścieków wg nazwisk oraz tworzenie grup producentów przypisywanych do poszczególnych dostawców ścieków.
 • system rozróżnia producentów z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych.
 • rejestracja miejsca pochodzenia ścieków odbywa się z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz dowolnie zdefiniowane inne źródła.
 • taryfy są powiązane z jakością ścieków a typy ścieków z ich pochodzeniem. System umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby taryf oraz typów – klasyfikowania przyjmowanych ścieków
 • dane o odbiorach gromadzone są w komputerze przemysłowym stacji na indywidualnych kontach dostawców. Mogą być one przenoszone modułem pamięci USB (Pendrive) lub przesyłane poprzez sieć Ethernet do komputera biurowego PC.
 • oprogramowanie biurowe "Soda" wspomaga obsługę stacji w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a także umożliwia konfigurację systemu, raportowanie oraz fakturowanie dostawców
W skład tej wersji wchodzi:
 • Panel sterujący
 • Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125 (lub DN 100)
 • Ciąg spustowy Ø 125 (lub Ø100) wraz ze sterowaniem
 •     Zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym wraz  z kolektorem płuczącym
 •    Rura doprowadzająca ze złączem strażackim + rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona odpowiednim złączem
 • Sprężarka
 • Moduł pomiarowy pH, przewodność, temperatura
 • Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców
 • identyfikatory dla dostawców (10 szt. w komplecie)
 • Program “SODA” do archiwizacji danych i fakturowania dostawców

W skład tej wersji wchodzi:

 • komputer przemysłowy EBOX z systemem Windows Embedded, panelem sterowania wyposażonym w ekran dotykowy oraz klawiaturę przemysłową


System komputerowy stacji zlewczej zapewnia:

 • identyfikowanie przewoźników jak i producentów ścieków (obsługa do 100 tys. przewoźników)
 • kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych przewoźników)
 • identyfikację producentów ścieków wg. nazwisk przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych
 • spełnienie wymagań Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tworzenie grup producentów przypisywanych do poszczególnych przewoźników ścieków
 • rejestrację danych dot. dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość przywiezionych ścieków, nazwa przewoźników i źródła pochodzenia), rejestracja do 5 milionów dostaw bez potrzeby sczytywania
 • tworzenie nieograniczonej liczby taryf jakościowych – klasyfikowanie przyjmowanych ścieków
 • możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dotyczących dostaw
 • automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów dla dopływających ścieków
 • potrzymanie pracy stacji i zakończenie zrzutu ścieków w przypadku zaniku zasilania
 • drukowanie kwitów informacyjnych dla dostawców po każdym zrzucie ścieków
   
 • ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej (lub PCV) Ø 125 (lub Ø100) wraz ze sterowaniem
 • zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym typu ZEN wraz  z kolektorem płuczącym
 • rura doprowadzająca ze złączem strażackim + rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona odpowiednim  złączem
 • instalacja płukania automatycznego wyposażona m.in. w wodomierz i zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA
 • przepływomierz elektromagnetyczny DN 125 (lub DN 100)
 • drukarka z obcinaczem papieru
 • sprężarka olejowa
 • czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu MIFARE
 • karty identyfikacyjne dla dostawców (10 szt. w komplecie)
 • dotykowy ekran LCD  7”
 • klawiatura przemysłowa „wandalo-odporna” , wykonanie ze stali kwasoodpornej
 • moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w:
 • pomiar pH (elektroda przemysłowa typu Jumo  TecLine)
 • pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondą przewodności)
 • indukcyjny pomiar przewodności (sonda Jumo CTI-500)

 

 • program “SODA” wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów, dostaw oraz raportowania i konfiguracji.
 • kontener o wymiarach   2,0×3,3×2,34 m  (wykonanie: stal kwasoodporna – 1.4301, izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną)
 • wąż długości ok. 3.5 m  wraz z odpowiednimi złączami i  wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem (w opcji)
 • kubeł na skratki (na kółkach) , podjazd umożliwiający swobodny wyjazd kubła z kontenera

Dodatkowym wyposażeniem stacji jest oprogramowanie WIZSTZ umożliwiające zdalny nadzór nad pracą stacji np. poprzez interfejs RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe typu Wi-fi lub GPRS, w które stacja może być również wyposażona.

Dodatkowym wyposażeniem stacji jest oprogramowanie WIZSTZ umożliwiające zdalny nadzór nad pracą stacji np. poprzez interfejs RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe typu Wi-fi lub GPRS, w które stacja może być również wyposażona

Stacja może zostać również przystosowana do pracy w przedpłatowym systemie rozliczeniowym SRP

Typy kontenerów

Typ: Wymiar:

B2

A2

D

2x1x2

2.0 x 3.3 x 2.34

zgodnie z wymaganiami klienta

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :

 • Sito z prasą - S
 • Pobierak prób - P
 • System przedpłatowy - Z
 • Rozdrabniarka - R


SCHEMAT  CIĄGU  ZLEWCZEGO  ŚCIEKÓW:1. złącze typu strażackiego
2. ciąg spustowy DN 125
3. rura dolotowa
4. zasuwa pneumatyczna
5. przepływomierz elektromagnetyczny
6. moduł pomiarowy
7. rura wylotowa

Pomiary standardowo realizowane podczas zrzutu ścieków:

 • objętości ścieków
 • pH
 • temperatura
 • przewodność (konduktancja)

 
SCHEMAT CIĄGU ZLEWCZEGO ŚCIEKÓW Z SITEM I PRASĄ DO SKRATEK:1. złącze typu strażackiego
2. ciąg spustowy DN 125
3. rura dolotowa
4. zasuwa pneumatyczna
5. przepływomierz elektromagnetyczny
6. moduł pomiarowy
7. rura wylotowa
8. sito do skratek
9. prasa do skratek

Opis i zasada działania urządzenia dla wersji wyposażonej w sito i prasę do skratek:

Stacja  mierzy ilość dostarczonych ścieków oraz wybrane parametry, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości (zgodnych z przyjętymi wymaganiami).

Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu odbioru ścieków za pomocą złącza. Przewoźnik wyposażony w identyfikator transponderowy dokonuje swojej identyfikacji,  następuje  otwarcie  zasuwy  i  wlot  ścieków do  sita z prasą do skratek. Zanieczyszczenia stałe  płynące ze ściekami  osadzają się na sicie. Zgarniacz  ślimakowy zgarnia skratki  z  sita i transportuje  je do kosza  zasypowego  prasy do skratek. Skratki są prasowane i wydalane na zewnątrz do plastikowych worków lub pojemników.

Następnie ścieki przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł pomiarowy, w którym odbywa się pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T. W przypadku, gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych ścieków nie mieszczą się w zadanych przedziałach wartości, zasuwa może zostać automatycznie zamknięta, a odbiór ścieków przerwany. W takiej sytuacji możliwy jest też jest pobór próbki ścieków przez układ automatycznego poboru próbek i przekazanie jej do badań laboratoryjnych.

Całkowita ilość oddanych ścieków zostaje zliczona przez przepływomierz elektromagnetyczny.

Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zostaje automatycznie zamknięta zasuwa, natomiast otwiera się zawór w kolektorze płuczącym, następuje przepłukanie układu wodą i tym samym przygotowanie do następnego odbioru ścieków. Wszystkie dane zapisane są na karcie pamięci.

Pracą całego układu ścieków zarządza panel sterujący wyposażony w drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców.

Po każdorazowym zlewie ścieków można wydrukować raport dostawy, który może zawierać na przykład:
1. Nr dostawcy      
2. Daty i godziny     
3. Ilość dostarczonych ścieków w danym dniu ogółem  
4. Ilość obecnie dostarczonych ścieków     
5. Wartość pH, konduktancji i temperatury
6. Nr pobranej próbki (w przypadku zastosowania (układu automatycznego poboru próbek)
7. Kontyngentu ustalonej ilości ścieków dla danego Klienta (jeśli ustalono kontyngent)

 

Oferowane typy stacji zlewnych:

STZ 202 B2

W skład tej wersji wchodzi:

1. Panel sterujący
2. Przepływomierz elektromagnetyczny
3. Ciąg spustowy DN 125 (lub DN 100) wraz ze sterowaniem
    - Zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym wraz z kolektorem płuczącym
    - Rura doprowadzająca ze złączem strażackim + rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona odpowiednim złączem
4. Sprężarka
5. Moduł pomiarowy pH, przewodności, temperatury
6. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców
7. Identyfikatory dla dostawców
8. Program “SODA” do archiwizacji danych i fakturowania dostawców
9. Kontener typu B o wymiarach 2,0×1,0×2,0 m

 

 

STZ 202 A2S- z sitem i prasą do skratek SWPW skład tej wersji wchodzi:

1. Panel sterujący
2. Przepływomierz elektromagnetyczny
3. Ciąg spustowy DN 125 (lub DN 100)  wraz ze sterowaniem
    - Zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym wraz z kolektorem płuczącym
    - Rura doprowadzająca ze złączem strażackim + rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona odpowiednim złączem
4. Sito z prasą do skratek SWP
5. Sprężarka
6. Moduł pomiarowy pH, przewodność, temperatura
7. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców
8. Identyfikatory dla dostawców
9. Program “SODA” do archiwizacji danych i fakturowania dostawców
10. Kontener typu A2 o wymiarach   2,0×3,3×2,34 m

STZ-210 - NOWE STEROWANIEElementy panelu sterowania:

1.sterownik programowalny z ekranem LCD i klawiaturą funkcyjną
2.komputer przemysłowy  z systemem operacyjnym typu Embeded
3.monitor graficzny 7” z kolorowym ekranem dotykowym
4.klawiatura ze stali kwasoodpornej
5.drukarka potwierdzeń

Oprogramowanie biurowe wspomagające prace stacji:

 • raportowanie dostaw,
 • zarządzanie dostawcami,
 • przydział taryf,
 • archiwizacja
 • parametry, konfiguracja, dane

Cechy układu sterowania:

 • Menu stacji obsługiwane poprzez ekran dotykowy komputera
 • Kilka poziomów dostępu do danych
 • Zabezpieczenie dostępu hasłami
 • Możliwość zmiany haseł
 • Wymiana danych poprzez moduł pamięci USB
 • Aktualizacja oprogramowania poprzez pamięć USB
 • Możliwość wpięcia stacji do sieci komputerowej Ethernet


Dodatkowe wyposażenie:  

 • układ automatycznego poboru próbek

możliwość realizowania różnych sposobów poboru próby zgodnie z ISO 5667-2/10
- proporcjonalnie w funkcji czasu
- proporcjonalnie w funkcji przepływu
- impulsowo (na żądanie)
- o wybranej godzinie/ dniu
- pobór próby do głębokości 8 m;
- system rozdziału umożliwiający rozlewanie pobieranych prób w zależności od potrzeb:
do jednego naczynia zbiorczego 50l lub zestawu 2 x 25l, 4 x 12,5l, 12 x 2l czy 24 butelki x 1l;
- wysokiej jakości system chłodzący (skraplacz chłodzony powietrzem, osłona termoizolacyjna);
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowa

 

 

 • sito z prasą do skratek SWP
 • prasa tłokowa do skratek PRE (prasopłuczka skratek PSW)
 • separator piasku PSK
 • piaskownik wirowy PWE
 • zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków ZSP
 • rozdrabniarka skratek
 • aneks sanitarny
 • łapacz kamieni lub łapacz desek typu „Z”

Wizualizacja WizSTZ

Aplikacja WizStz jest programem służącym do prezentacji pracy stacji zlewczej ścieków STZ produkcji ENKO S.A na ekranie komputera. Program rejestruje kolejne dostawy w bazie danych, z której mogą zostać pobrane do programu Soda i tam wykorzystane do raportowania.  Działanie programu wymaga stałego połączenia komunikacyjnego ze stacją - standardowo za pomocą kabla transmisyjnego w standardzie RS-485 i protokołu Modbus. Mozliwe jest również wykorzystanie innych dostępnych mediów, takich jak GPRS, Ethernet, WiFi - do uzgodnienia. Program może pracować w trybie Klient Serwer lub jako samodzielna aplikacja.

Aplikacja WizSTZ występuje w dwóch wersjach: podstawowej i sieciowej.

Wersja podstawowa umożliwia podgląd bieżącego stanu stacji (prezentacja alarmów, przepływu, parametrów ścieków, numeru dostawcy) z rejestracją kolejnych dostaw w historii zdarzeń. Działanie programu wymaga stałego połączenia komunikacyjnego ze stacją - standardowo za pomocą kabla transmisyjnego w standardzie RS-485 i protokołu Modbus. Mozliwe jest również wykorzystanie innych dostępnych mediów, takich jak GPRS, Ethernet, WiFi.

Wersja sieciowa umożliwia prezentację pełnych danych o dostawach ścieków, w tym to samo co wersja podstawowa (czyli objętość, parametry, alarmy, itp.) i oprócz tego równiez pełne dane dostawcy ścieków (nazwa firmy, nazwisko, itp.) oraz miejsce pochodzenia ścieków (adres posesji, nazwa/nazwisko, itp.). Dostawy są rejestrowane w historii zdarzeń. Działa w oparciu o sieć informatyczną Ethernet, wymaga podłączenia komputera stacji do sieci informatycznej.

Obie wersje programu mogą pracować w trybie Klient / Serwer lub jako samodzielna aplikacja.